VC-Secretariat

Dr. Bhaskar Bhat Joshi
Special officer to the Vice-Chancellor
Karnataka Samskrit University,
Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet,
Bangalore – 560018

Ph: 080 26701303

Email:vc.ksu2014@gmail.com, karnatakasanskrituniversity@gmail.com