BA Sanskrit

BA I Year

[wpspoiler name=”1st Paper” ] Sanskrit Compulsory

Click to view Bimambedkar Satkam e – Book

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Alankara”] Fifth Paper – Laghusiddhantakaumudi – Bhimasena Shastri Vol 1 – Ayayanta 1950

Click to view Tarkasangraha with five tika E – Book

Fouth Paper – Kavyaprakasa with Commentary – VR Jhalakikar 1901 (BSS)

Click to view Kavyaprakasa with Commentary – VR Jhalakikar 1901 (BSS) E – Book

Third Paper – Kuvalayananda with Chnadraloka 1917 (NSP)

Click to view Kuvalayananda with Chnadraloka 1917 (NSP) E – Book

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Sahitya” ] Fifth Paper – Laghusiddhantakaumudi – Bhimasena Shastri Vol 1 – Ayayanta 1950

Click to view Laghusiddhantakaumudi – Bhimasena Shastri Vol 1 – Ayayanta 1950 e – Book

Laghusiddhantakaumudi – Bhimasena Shastri Vol 4 – Samasa 2007

Click to view Laghusiddhantakaumudi – Bhimasena Shastri Vol 4 – Samasa 2007 e – Book

fourth Paper – Charudattam – CR Devadhar 1943

Click to view Charudattam – CR Devadhar 1943 e – Book

Third Paper – Kavyaprakasa with Commentary – VR Jhalakikar 1901 (BSS)

Click to view Kavyaprakasa with Commentary – VR Jhalakikar 1901 (BSS) e – Book

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”6th paper” ] Sankhya Karikas With Mathra Vritti and Jayamangala of Sankara Satkarisarma Vangiya CSS OPT

Click to view Sankhya Karikas With Mathra Vritti and Jayamangala of Sankara Satkarisarma Vangiya CSS OPT e – Book

Ramayana Balakanda

Click to view Ramayana Balakanda Canto I-X e – Book

Brihat jataka (varahamihira)

Click to view Brihat jataka (varahamihira) e – Book

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”7th Paper – Enviorment Studies” ] Parisara Adhyayana

Click to view Enviorment Studies e – Book

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Advaita Vedanta” ] Vedantasara with 2 Sanskrit Commentaries

Click to view Vedantasara with 2 Sanskrit Commentaries 1934 e – Book

Isa, kena, katha.prashna

Click to view Isa, kena, katha.prashna – Book

Brihat jataka (varahamihira)
[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Dharmashastra” ] Yajnavalkya Smriti with Mitakshara

Click to view Yajnavalkya Smriti with Mitakshara – WL Pansikar 1909 (NSP) e – Book

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Mimamsa” ] Mimamsa Koustubha Adhayaya 1, Pada 2 Chinnaswami Sastri A. Chowkambha Sanskrit Series

Click to view Mimamsa Koustubha Adhayaya 1, Pada 2 Chinnaswami Sastri A. Chowkambha Sanskrit Series e – Book

Mimamsa Nyaya Prakasha of Apadevi with Prabha Vyakhya Vasudev Shastri Abhyankar BORI

Click to view Mimamsa Nyaya Prakasha of Apadevi with Prabha Vyakhya Vasudev Shastri Abhyankar BORI e – Book

Bhatta Dipika Volume 1 Mandana Mishra, Sampan Narayanacharya Rashtriya Sanskrit Sansthan

Click to view Bhatta Dipika Volume 1 Mandana Mishra, Sampan Narayanacharya Rashtriya Sanskrit Sansthan e – Book

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Visistaadvaita” ] Yatindra Mata Deepika of Srinivasacharya Laghuvartika of Annagacharya Govardhana Rangacharya

Click to view Yatindra Mata Deepika of Srinivasacharya Laghuvartika of Annagacharya Govardhana Rangacharya e – Book

Isha- Ramanuja Bhashya

Click to view Isha- Ramanuja Bhashya e – Book

Katha Upanishad with Sankara Bhasya and Ranga Ramanujas Prakasika Sridhhara Swami Pathak

Click to view Katha Upanishad with Sankara Bhasya and Ranga Ramanujas Prakasika Sridhhara Swami Pathak e – Book

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Vyakarana” ] Vaiyakarana Siddhanta Kaumudi – MLBD Vol 1

Click to view Vaiyakarana Siddhanta Kaumudi – MLBD Vol 1 e – Book

Siddhanta Kaumudi – Taddhita Bhavakarma Prakaran

Click to view Siddhanta Kaumudi – Taddhita Bhavakarma Prakaran e – Book

Siddhanta Kaumudi – Taddhita Mattavarthiya Prakaran

Click to view Siddhanta Kaumudi – Taddhita Mattavarthiya Prakaran e – Book

Siddhanta Kaumudi – Taddhita Saishikanta Prakaran

Click to view Siddhanta Kaumudi – Taddhita Saishikanta Prakaran e – Book

Siddhanta Kaumudi -Stri Prataya Prakaran

Click to view Siddhanta Kaumudi -Stri Prataya Prakaran e – Book

[/wpspoiler]

Click here to view BA 1st Year Text Book (English)

Click here to view BA 1st Year Text Book (Optional English)

Click here to view BA 2nd Year Text Book (English)

Click here to view BA 1st Year Samskrit Paper

Click here to view BA 2nd Year Samskrit Paper