Special Events

*********** SAMSKRITOTSAVA ***********

Samskritotsava-2022 Sanskrit Brochure With Details

Samskritotsava-2022 Kannada Brochure With Details

Samskritotsava-2022 English Brochure With Details

—————————

Samskritotsava Invitation

Samskrita Kavi Sammelanam

Shastrartagoshti

Samskrita Shloka Patanam
—————————————————————————————————————

Snathaka Poorva Deekshantha Samaroha Invitation 2018-19

Champu Kavyagala Samskrita Vachana Vyakhyana Sarani Invitation

Mahakavyagala Samskrita Vachana Vyakhyana Sarani Invitation

Special Lecture on the occasion of Dr. B R Ambedkar Birth Anniversary Invitation

Building Inauguration Invitation

———————————————————————————————————-

Sneha Milana Programme-2016

Gandhi Smruti Samskrita Rashtriya Kavi Sangama

Roopakotsava Invitation 2014

Ph.D Course Work Inauguration Program and Special Lecture by Prof. Vanita Ramaswamy

Independence Day Celebration 2014