Registrar-Secretariat

Vidushi Vijayalakshmi K. G.
PS to the Registrar
Karnataka Samskrit University,
Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet,
Bangalore – 560018

Phone Number : 080 26701303
Email:registrar.ksu@gmail.com, karnatakasanskrituniversity@gmail.com