Deputy Director

–>

>

Dr. B Govinda

Deputy Director
Karnataka Samskrit University,
Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet,
BANGALORE – 560 018.
Ph: 080 – 26701303, 9632079891
Email: govindaksu@gmail.com